Terms & Conditions

 • Hapësira e zbatimit.

  Hyrja në Faqe.

  Ky dokument përbën një marrëveshje të lidhur midis EXTRABIS dhe klientëve përkatës, e cila parashikon Kushtet e Përgjithshme të navigimit, kërkesës për oferte dhe konfirmimit te porosisë ne portalin www.extrabis.com për produktet e EXTRABIS kërkese nga këta të fundit në rrugë elektronike të produkteve të EXTRABIS nëpërmjet faqes së internetit www.extrabis.com (në vijim referuar si “Kushtet e Përgjithshme”).


  Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit www.extrabis.com, Ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme. Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të EXTRABIS, qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti, qoftë nëse ato tërhiqen në dyqane.
  Në rast ndryshimi të Kushteve të Përgjithshme, ndryshimet përkatëse do të publikohen në këtë faqe interneti. Në rast ndryshimesh, ato nuk do të kenë fuqi prapavepruese. Për produkte apo oferta të veçanta që kanë kushte shtesë, do të publikohen me rastin e ofrimit të tyre në www.extrabis.com

  EXTRABIS nuk mban përgjegjësi nëse gjate navigimit ne ketë faqe interneti mund te shkarkohen materiale te padëshirueshme apo te pakonfirmuara nga Klienti. Gjithashtu, EXTRABIS nuk është përgjegjës për probleme qe mund te lindin për shkak te mungesës se antivirusit, firewall-it apo browser te pa përditësuar ne kompjuterin e vizitorit gjate hyrjes ne faqen e EXTRABIS. Klienti merr vetë përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, site të ndryshme etj.) për të kryer blerje elektronike. EXTRABIS mund të vendosë në çdo kohë të pezullojë, ndryshojë apo përfundojë ofrimin e produkteve nё rrugë elektronike për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të përditësuar ose përmirësuar faqen ose për çfarëdo arsye tjetër.

  Shkelja e këtyre kushteve dhe shkelja e afateve i jep të drejte EXTRABIS të ndërpresë një blerje në mënyrë elektronike, si dhe t’iu heqë akesesin në këtë faqe për këto arsye apo çfarëdo tjetër.

   

  Procedura e kryerjes së blerjes/porosisë në rrugë elektronike.
  Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar. Regjistrimi është hapi i parë që duhet të kryejë Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe. Gjatë regjistrimit,

   

  a) Klienti individ duhet të na japë emrin, mbiemrin, numrin e telefonit/ celularit, adresën e plote, dhe emailin (adresën elektronike).

   

  b) Klienti Juridik ose Person fizik duhet të na japë Emri i Subjektit, Forma ligjore, NIPT, numrin e telefonit/celularit, adresën e plote, dhe emailin zyrtar te kompanisë ose përfaqësuesit të kompanisë.

   

  Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij.

  Pas marrjes se informacionit EXTRABIS rezervon te drejtën për te kërkuar informacion te mëtejshëm ose të mos aprovoje dhënien e aksesit për çfarëdo arsye.

  Ne rast aprovimi EXTRABIS ju dërgon një email te posta elektronike me linkun për te mundësuar vendosjen e fjalëkalimin dhe konfirmimin e saj.

   

  Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet I fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke pasur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave. Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
  EXTRABIS nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

  Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të EXTRABIS. EXTRABIS nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

  EXTRABIS nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të EXTRABIS apo për shkak të punimeve të mirëmbajtjes të kryera në faqen e EXTRABIS përkatësisht.

   

  Produktet dhe Çmimi.
  Duke vizituar faqen www.extrabis.com Ju si klient do të informoheni në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në këtë faqe. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet do të shfaqet me specifika të detajuara në faqen e internetit. Megjithatë, Klientët kanë të drejtën të njihen me mënyrën e përdorimit apo çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosur mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij, të tilla si udhëzimet e përdorimit dhe përbërja e tyre. Duke pasur parasysh që blerja në rrugë elektronike nuk ofron mundësinë për të shfaqur udhëzimet e përdorimit apo dokumente të tjerë, Klienti mund të zgjedhë të njihet me to pasi të marrë në dorëzim produktin e blerë ose mund të vizitojë një nga dyqanet e EXTRABIS për t’u njohur nga afër me produktin përkatës.
  Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerje nga blerja në dyqan. Në këtë kuptim, ju bëjmë me dije se fotografitë që shfaqen në faqen e internetit me qëllim ilustrimin e produkteve mund të mos shfaqin gjithmonë pamjen apo karakteristikat reale të produkteve si ngjyrat, përmasat apo format, të cilat mund të mos përputhen gjithmonë me përshkrimin (në tekst) të produktit përkatës.

  EXTRABIS nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë pasaktësie apo mospërputhje në ilustrimin e produktit.
  EXTRABIS nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Disponueshmëria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë në magazinë. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, EXTRABIS merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt në kontaktet që ai ka vendosur gjatë blerjes online.

   

  Çmimet e përcaktuara në faqen e internetit të EXTRABIS janë çmime indikativë neto pa TVSH, çmimi final do konfirmohet mbasi klienti përzgjedhjes, konfirmon e sasinë e produkteve dhe dërgon te EXTRABIS për konfirmim. Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga EXTRABIS.

  Porosia e Klientit mund të rishikohet nga EXTRABIS, dhe konsultohet me Klientin në rast mungese te produktit te përzgjedhur, t’ju konfirmoje çmimet e produkteve te kërkuara, t’ju sugjerojë produkte alternative me te përshtatshme ose me disponueshem me shpejt ose/dhe t’ju kontaktoje për informacion rreth produktit, ambientin dhe mënyrën e përdorimit me qellim përzgjedhjen e produktit me te përshtatshëm për ambientin dhe llojin e punës qe do kryhet.

   

  Çmimet e përcaktuara për produktet nuk përfshijnë kostot e dërgimit që janë në përgjegjësinë e Klientit që zgjedh dorëzimin e produkteve në adresën e përcaktuar prej tij.
  Kostot e transportit në destinacion zbatohen vetëm në rast se ky shërbim kërkohet nga Klienti gjatë blerjes elektronike. Transport falas për blerjet te cilat arrijnë vlerën mbi 5000 leke. Për vlera nën 5000 Leke transporti kushton 300 Leke.

   

  Mënyrat e Kryerjes së Pagesës
  Klienti mund të kryejë pagesën me:
  1. Pagesë me para në dorë kur merr porosinë.
  2. Pagesë në llogarinë bankare.
  3. Kartë bankare debiti ose krediti (e çdo lloji) kur merr porosinë

  Vini Re:
  Dorëzimi i Produkteve
  Në rast mungese apo vonese, Ju do të njoftoheni nga EXTRABIS për shtyrjen e afatit të dorëzimit. Klienti është i lirë të zgjedhë nëse dëshiron ta pranojë apo anulojë porosinë. Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë.
  Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mos përmbushja e porosisë nuk do të nënkuptojnë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.

   

  EXTRABIS, nëpërmjet transportuesit, do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti i transportit.

  Klienti merr përsipër të marrë në dorëzim produktet në emër të tij apo të personit në emër të cilit është kryer porosia, në adresën e caktuar prej tij gjatë kryerjes së porosisë. Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar, duhet të provojë identitetin e tij, dhe konfirmimin e porosisë së dërguar i cili përmban numrin e porosisë, si dhe autorizimin në rast tërheqje nga një person i tretë.

   

  Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse Klienti vëren se ambalazhi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar, produktet mungojnë ose janë të dëmtuara, Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim, dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit, dhe do të ruajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga EXTRABIS për zëvendësimin e produktit.

   

  Me nënshkrimin e aktit të marrjes në dorëzim pa asnjë vërejtje, dhe me pranimin e produkteve, Klienti pranon se produktet i janë dorëzuar në gjendje të mirë.
  Në rast se EXTRABIS apo transportuesi i tij gjendet në pamundësi për të dorëzuar produktet për faj të Klientit, si për shembull mosrespektim i orarit të caktuar për dorëzimin e produkteve, mos komunikimi i kushteve të veçanta të aksesit, Klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit. Kostot e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse Klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai detyrohet të paguajë përsëri paraprakisht kostot e dërgimit.
  Anulimi i Porosisë.
  Klienti ka të drejtë të anulojë porosinë e tij, në rast mos përmbushje nga EXTRABIS të kushteve të dorëzimit të parashikuar në Pikën më sipër, duke njoftuar me email në adresën info@extrabis.com ose në numrin e telefonit të shërbimit: +355696039366.
  Kërkesa për anulim do të merret parasysh nga EXTRABIS vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve te përshkruara ne këto Kushte.
  Për rastet e mësipërme të anulimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 4 ditë nga marrja e kërkesës nga EXTRABIS.

  Kthimi i Produkteve.
  Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda një afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.
  Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga EXTRABIS, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentet që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike si dhe formularin e autorizimit të kthimit të plotësuar; nëse Produkti nuk dorëzohet I tillë në mënyrën e përshkruar në këtë pikë, nuk do të pranohet nga EXTRABIS. Kostot e transportit për kthimin e porosive të anuluara do të mbulohen nga Klienti. Përjashtohen produktet qe behën/importohen ne republikën e Shqipërisë me porosi ose produktit standard i nënshtrohen ndryshimeve sipas kërkesës se Klientit.

   

  Privatësia. Të drejtat e autorit
  Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe EXTRABIS është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.
  Tё dhënat personale mbrohen nëpërmjet fjalëkalimit qё ju përdorni pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Klienti merr përsipër që këtë fjalëkalim ta mbajë gjithmonë të fshehtë. Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij mund të përdoret nga të tretë të paautorizuar, EXTRABIS duhet tё njoftohet menjëherë.
  Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta duke shkruar në email: info@www.extrabis.com
  Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e EXTRABIS. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive të shoqërisë EXTRABIS. Kjo faqe përdoret sipas Kushteve të Përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

  Shërbimi i Klientit
  Nëse keni pyetje, ankesa ose vërejtje rreth këtyre Kushteve të Përgjithshme ose blerjes tuaj në rrugë elektronike në faqen e internetit të EXTRABIS, ju lutemi të na kontaktoni në adresën: ose me e-mail: info@extrabis.com dhe ne numrin e telefonit te shërbimit +355696039366.